Search WEBURL

Sunday, February 16, 2014

What is SEO and how to do search engine optimization for your site


SEO = search engine optimization = optimizing content for search engines.

Meta description එක Meta keywords දැමීම සහTitle එක  එක් කිරීමෙන් පමනක් SEO සම්පූර්ණ වෙන්නෙ නැහ.
On-page වෙබ් සයිට් එක අතුලත, off-page වෙබ් ස්යිට් එකෙන් පිටත , Social networks සමාජ ජාල වෙබ් අවවි, Book marking බුක් මර්කින් වගේ දේවල් ගොඩ්ක් තුලින්.. සාර්ථක SEO කිරිමක කල හැකියි.. ඒ සඳහා මේ ගැනත් සිතීම වටිනව...

1. Keyword in Domain name – If you are interested in some specific field like Web hosting make sure you include keyword in your domain for example slwebhost.com
ඔබ තොරා ගන්න ඩොමෙන් එකේ ඔබ එය යොදාගන්න යන දේ ගැන ඉඟියක් දෙන වචන අතුලත් වීම..

2. Keyword in Post Url- Always change your post permalink if there is no keyword in the Url, blogger and WordPress by default adds title as the permalink. If you don’t see title of the post in the Url, then you need to change your permalinks option.
බොලොග් අඩවික නම්, පොස්ට් එකේ ටයිට්ල් එක එම පොස්ට් එජේ URL එකෙ කොටසක් වෙනව.. න් නැතිනම් ඔබට එක අවශ්ය ආකාරයකට සකසා ගත හැකියි.. වර්ඩ්ප්‍රෙස් වලදිනම්.. Title එක / උර්ල් එක පොස්ට් එකේ අන්තර්ගතය හා ගැලපීම වැදගත් වෙනව.

3. Keywords in Title tag,headings, meta description  and in Body- Use at least one keyword in title tag, headings and meta description. Don’t use too many keywords in body, you can also use keywords in subheadings. 
අඩුම තරමෙ එක කී වර්ඩ් එකක් වත් එකට එක කරන්න නමුත් ඉතා වඩි ප්‍රමාණයක් අතුලත් කිරීමත් අවාසඉ දායකයි මොකද ගූග්ල් බොට් / එහෙම නැත්නම් ක්‍රොලර් දිනපතාම පාහේ ඔබේ වෙබ් පිටුවලට පැමිනෙනව, එවිට එයට ඔබෙ එක පහසුවෙන් ලිස්ට් කරගන්න හැකිවිය යුතුයි..

4. Optimize Images- Add alt tags and title  in all of your images and make sure to optimize the size to cut the server load. Reducing the image size without compromising its quality is called as lossless optimization and thus reduces the loading time of your website, Since Google has incorporated Site speed in ranking of Search Results.

5. Interlinking- Interlink all your related post, make sure your link contains keyword. Don’t link too deep and same keywords more than two times.

Reference :


Right Keyword – The Cornerstone Of SEO

Remember, my article is supposed to be on the choice of right keyword? Then, What does Google, its founders and two mission statements have to   do with the choice of keywords?

Fist you have to decide the topic of your article whether it is about how do you do right seo for your website? or what are the most suitable key words for me to writ about ? or what are the rending news that flying around the  world with few clicks ? or How to plan your key words and placing them in right way.

You can use tools to find key words and plan key worlds.

Google  Keyword Planner (Google gives everything  free !) 

Ubersuggest  (free)

Traffic Travis (paid, with a limited free version)

Nobel Market Samurai ( free basis keyword tool with paid premium version)

SEMrush (paid)

MOZ Keyword Analysis Tool ( paid with 30 day free trial)

WordTracker (paid with a 7 day free trial)

Keyword Elite 2.0 ( paid with a 30 day free trial)

SEOprofiler (paid with 30 day free trial) 

Keyword Advantage (paid with 14 day trial for $1)


SEO in Sri Lanka | Search Engine Optimization in Sri Lanka

Sri Lanka is No. 1 in 'Sex' searches on Google  - news 

Why ??

Where is our sex education at?

By Pink Boxing Gloves
When discussing the topic of pre-marital sex through the same column a while ago, I touched upon the subject of sex education in Sri Lanka during a discussion on young people and sex. This week, we're taking an in depth look at Sri Lanka's sex education system, and where it should ideally be.
The current delivery of sex education in Sri Lanka is done through the national curriculum. Whilst this is known to be the most effective delivery system in terms of coverage, Sri Lanka's actual impact suffers due to several reasons.
The curriculum itself is regarded as too restrictive and flawed by critics. This is due to the fact that while talking of the biological aspects of sex and reproduction, issues such as relationships, contraception, Sexually Transmitted Disease (STDs) are either discussed extremely briefly, or not discussed at all.
A Comprehensive Sexuality Education Framework, (CSE) is one which encompasses all the above aspects of sex and reproduction. A CSE framework is generally based on a concept referred to as a "Rights Based Approach," which looks at a specific issue as a violation of a person's or group's rights, and then tries to rectify it by empowering the person to overcome that specific issue.
A much asked question when it comes to sex education, is when it should be done. The current school of thought is that sex education should be age-appropriate. This however, is both conducive and restrictive depending on its interpretation. For those who think that sex education should not be given to children and youth (and there are quite a few of them), the words "age appropriate" can be a shield which they can hide behind.
But if the same term is used in a progressive manner, then "age appropriate" can form the basis for a near perfect system of promoting. Let's try and come up with a scenario for age appropriate sex education.
From the younger ages (say 5 or 6), this can mean knowledge and skills about protecting your body. Simple things such as protecting your personal spaces, and what to do if you think you're being abused. Think of the children who could've been protected from child molesters and pedophiles, only if the children knew what was happening to them, and how to avoid the situation or how to respond to that.
Moving up the age ladder, the next step can be education for pre-pubescents about the changes their bodies are about to undergo. Think of our own thoughts and feeling when we were growing up. We had no idea as to what was happening to our bodies and how and why we are being transformed this way. Whatever (mis)information we got was either through smut and toilet humour, or through talking to our peers who had the same kind of understanding of what's going on.
But the most responsible part of a sex education system comes into play at an age at which young people have a tendency to become sexually active.
Contrary to what some neo-conservatives want to believe and want the rest of us to believe, a well planned comprehensive Sex Ed system can actually increase the mean age of sexual debut. This can be seen if figures are to be compared between France and Sri Lanka. Sri Lanka's age of sexual debut is 15.3 for boys and 14.4 for girls, compared to 17.5 for boys and 17.2 for girls in France, which by some random chance has an excellent system for sex education.
In a follow up article on this, I will be talking about the actual content that should be included in a comprehensive sex education system. And for this I would love to hear what you have to say. After all, its future generations of young people like us who are affected by this. Send in your comments to pinkboxinggloves@gmail.com.

This article abstracted from http://www.sundaytimes.lk/

SEO Tools Overview

Auto-exchange – Automatic Link Exchange

One of the seo tools, is our own proprietary seo tool – auto-exchange. Don’t be fooled by cheap imitations. Our own auto-exchange service or automatic link exchange, allows you to exchange links in automatic mode. You only have to choose a category of sites which to exchange links with and their minimum PR among few other things. The system will do the rest: pick suitable partners from available exchange pool, carry it out and closely monitor presence of each reciprocal link and its conformity to conditions of an auto-exchange. If reciprocal link will disappear Trafficfeed will automatically drop link from the other side of the exchange. Read more..
------------------------------------------------------------------------------------------------
Free HTML coming soon under construction page template collection

Get them here >> Downloads 

25 Free Under Construction and Coming Soon Website

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10 Free Twitter Bootstrap WordPress Themes

Twitter Bootstrap WordPress themes are on the rise and very popular right now. More and more web designers and theme developers use Bootstrap. Bootstrap is a framework for faster and easier web development to create both HTML and WordPress themes. Since Mark Otto and Jacob Thornton on Twitter created this framework, it has become one of the most used frameworks and open source projects in the world. To begin using, or design your own themes, it’s a little bit of tweaking and a good idea is to read how to getting started with bootstrap. The list of themes today consists of 10 free Twitter Bootstrap WordPress themes that are based and built with Twitter Bootstrap. It’s a great collection with themes that comes loaded with all the features and options that the Bootstrap framework offers. You can use the themes as they are, as starter themes or build with your own themes. Check out these free Twitter Bootstrap themes and maybe use theme on your own WordPress blog!  I know you will love them. Customizr.


President Mahinda Rajapaksa will arrive in New Delhi today toattend the Swearing in Ceremony of the Prime Minister of India

25+ Best Free Responsive Blogger Templates for 20140 comments:

Post a Comment